Java Math.tanh() 方法

java.lang.Math.tanh() 返回一个值的双曲正切。任何值x的双曲正切定义为 ((ex - e-x)/2)/((ex + e-x)/2),其中e是欧拉数。我们可以说tanh(a)= sinh(a)/cosh(a)。

1 语法

public static double tanh(double x) 

2 参数

x :要返回其双曲正切的数字。  

3 返回值

返回x的双曲正切。  

 • 如果参数为正数或负数,则此方法将返回双曲正切值。
 • 如果参数为零,则此方法将返回零,且符号与参数相同。
 • 如果参数为NaN,则此方法将返回NaN。
 • 如果参数为正无穷大,则此方法将返回+1.0。
 • 如果参数为负无穷大,则此方法将返回-1.0。

4 示例1

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = 12.0;
    System.out.println(Math.tanh(a));
  }
}

输出结果为:

0.9999999999244973

5 示例2

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = 60.0;
    System.out.println(Math.tanh(a));
  }
}

输出结果为:

1.0

6 示例3

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = -0.0;
    //输入负零,输出负零  
    System.out.println(Math.tanh(a));
  }
}

输出结果为:

-0.0

7 示例4

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = 0.0/0;
    // 输入NaN,输出NaN
    System.out.println(Math.tanh(a));
  }
}

输出结果为:

NaN

8 示例5

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = -1.0/0;
    // 输入负无穷大,输出负1
    System.out.println(Math.tanh(a));
  }
}

输出结果为:

-1.0

 

热门文章

优秀文章