Java Math.atan() 方法

java.lang.Math.atan() 用于计算角度的三角反正切。圆弧切线也称为逆切线。此方法返回-PI/2和PI/2之间的值。

1 语法

public static double atan(double a) 

2 参数

a :要返回其反正切的值。  

3 返回值

返回参数的反正切。  

 • 如果参数为正数或负数,则此方法将返回“弧切线”值。
 • 如果参数为NaN,则此方法将返回NaN。
 • 如果参数为零,则此方法将返回零,且符号与参数相同。

4 示例1

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = 6.267;
    System.out.println(Math.atan(a));
  }
}

输出结果为:

1.4125642791467878

5 示例2

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = -1.0;
    System.out.println(Math.atan(a));
  }
}

输出结果为:

-0.7853981633974483

6 示例3

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = 0.0;
    //输入正零,输出正零
    System.out.println(Math.atan(a));
  }
}

输出结果为:

0.0

7 示例4

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = Math.PI;
    System.out.println(Math.atan(a));
  }
}

输出结果为:

1.2626272556789115

8 示例5

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = 0.0/0;
    // 输入NaN,输出NaN
    System.out.println(Math.atan(a));
  }
}

输出结果为:

NaN

 

热门文章

优秀文章