Java Math.cbrt() 方法

java.lang.Math.cbrt() 用于返回一个数的立方根。

1 语法

public static double cbrt(double x) 

2 参数

x 参数值  

3 返回值

此方法返回x的立方根。  

 • 如果参数为正或负双精度值,则此方法将返回给定值的立方根。
 • 如果参数为NaN,则此方法将返回NaN。
 • 如果参数为infinity,则此方法将返回与参数具有相同符号的Infinity。
 • 如果参数为正零或负零,则此方法将返回零,其符号与参数相同。

4 示例1

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double x = 729;
    //返回x的立方根 
    System.out.println(Math.cbrt(x));
  }
}

输出结果为:

9.0

5 示例2

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double x = 1.0/0;
    //输入正无穷大,输出正无穷大
    System.out.println(Math.cbrt(x));
  }
}

输出结果为:

Infinity

6 示例3

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double x = -0.0;
    //输入负零,输出负零
    System.out.println(Math.cbrt(x));
  }
}

输出结果为:

-0.0

 

热门文章

优秀文章