Java Math.asin() 方法

java.lang.Math.asin() 用于计算一个角的三角反正弦。反正弦也称为逆正弦。此方法返回-Π/2和Π/2之间的值。

1 语法

public static double asin(double a) 

2 参数

a :要返回其反正弦值的值。  

3 返回值

返回参数的反正弦。  

 • 如果参数为正数或负数,则此方法将返回反正弦值。
 • 如果参数为NaN或在-1和1范围之外,则此方法将返回NaN。
 • 如果参数为零,则此方法将返回零,且符号与参数相同。

4 示例1

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = 1.0;
    System.out.println(Math.asin(a));
  }
}

输出结果为:

1.5707963267948966

5 示例2

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = -1.0;
    System.out.println(Math.asin(a));
  }
}

输出结果为:

-1.5707963267948966

6 示例3

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = 1.820;
    //a的值大于1,因此输出为NaN
    System.out.println(Math.asin(a));
  }
}

输出结果为:

NaN

7 示例4

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = Math.PI;
    // 返回NaN,因为Math.PI值是3.414大于1 
    System.out.println(Math.asin(a));
  }
}

输出结果为:

NaN

8 示例5

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double a = Math.PI;
    double b = Math.toRadians(a);
    System.out.println(Math.asin(b));
  }
}

输出结果为:

0.054858647341251204

 

热门文章

优秀文章