Java Math.sqrt() 方法

java.lang.Math.sqrt() 用于返回一个数的平方根。

1 语法

public static double sqrt(double x) 

2 参数

x 参数值

3 返回值

此方法返回x的平方根。

 • 如果参数为正双精度值,则此方法将返回给定值的平方根。
 • 如果参数为NaN或小于零,则此方法将返回NaN。
 • 如果参数为正无穷大,则此方法将返回正无穷大。
 • 如果参数为正零或负零,则此方法将返回具有相同符号的零。

4 示例1

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double x = 81.0;
    //输入正值,输出x的平方根
    System.out.println(Math.sqrt(x));
  }
}

输出结果为:

9.0

5 示例2

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double x = -81.78;
    //输入负值,输出NaN
    System.out.println(Math.sqrt(x));
  }
}

输出结果为:

NaN

6 示例3 

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double x = 0.0/0;
    //输入NaN,输出NaN  
    System.out.println(Math.sqrt(x));
  }
}

输出结果为:

NaN

7 示例4

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double x = 1.0/0;
    //输入正无穷大,输出正无穷大
    System.out.println(Math.sqrt(x));
  }
}

输出结果为:

Infinity

8 示例5

package com.yiidian;

/**
 * 一点教程网: http://www.yiidian.com
 */
public class Demo
{
  public static void main(String[] args)
  {
    double x = 0.0;
    //输入正零,输出正零
    System.out.println(Math.cbrt(x));
  }
}

输出结果为:

0.0

 

热门文章

优秀文章